miércoles, 3 de junio de 2015

Poema enviado por Pedro Giuffre en el Día del Inmigrante Italiano

L'EMIGRATU
Pì bisugnu e pì amuri vaju luntanu a travagliari, ì lassavu lu 'ma paisi, l'emigratu vaju a fari.
Lu lassavu cu rimpiantu nenti havi di mi dari, pì lu pani e lu travagliu la luntananza haju a subiri. ì lassavu li 'ma ricordi sempri pronti a ritruvari, forsi un jurnu lu distinu mi po fari arriturnari.
'Nnì la bilici di cartuni ì cci misi tanta spranza, ì mi purtu lu 'ma passatu e vrazza pronti a faticari. ì e campari di nostalgia, cu l'affannu di l'emigratu sulu 'nsunnu puzzu vidiri la 'ma casa e lu parintatu. Misa fori pì la strata ca mi saluta cu li mani, c'è mamà ca è tantu vecchia e nun pò veniri cu 'mmia. Già lu trenu frisca e curri e mi porta assai luntanu, ì lassavu la 'ma terra ma ristu sempri un sicilianu. ì ccà già furtuna haiu fattu, ma mi manca tantu affettu mi sintu tantu desulatu sugnu e ristu unemigratu

 "Esta es una imagen de la ciudad de mi familia en Acireale," nos cuenta Pedro

No hay comentarios:

Publicar un comentario